Más vistas

Pensat i Fet #1916

NÚMERO
1916
EDICIÓ
Març 1916
PÀGINES
20
PREU

Availability: En existencia

€ 3,00

* Campos requeridos

€ 3,00

CONTINGUT

Ballester i Marco, Artur, [Portada]
Estandart que regala el Grupo Pensat y Fet a la falla més ingeniosa
[saluda]
[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], Apunts de les falles d’enguañ
Pepá
Gimeno Puchades, Miquel, A menchar buñols, Pepet
Gimeno Puchades, Miquel, Pera el seu Sant celebrar
Boix i Ricarte, Vicent, Sobre l’orige de les falles (Una falla del sigle xvii)
Épila, Josep, ¡Sinc sèntims val el llibret!
Hernández Casajuana, Faust, Buñoleres
Hueso Margarit, F., Clam del cor
Llavata, Narcís, Crit d’entusiasme
Almarche Vázquez, Francesc, La tradició de la festa de les falles
Sanmartín i Aguirre, Josep Francesc, Les falles de Sant Joseph
Soler i Peris, Josep, Cremen les falles
Ortín i Benedito, Bernat, Carta a un amich andalús
Martínez Ferrando, Eduard, La valúa de les tradicions
Tofolet, Antañ y enguañ
Puig i Espert, Francesc, S’encén la falla
Giménez i Fayos, Josep Maria, Pensant en les falles
Juan i Garcia, Josep Maria, La falla del carrer
Cidón i Navarro, Antoni de [versos]; Garcia Morellà, Joan [dibuixos], Els chiquets de la replega
Esteve i Victòria, Josep Maria, ¡Si que fon minso el chasco!
Cuesta, F., Hui fa un añ d’asó
Asins i Lerma, Pasqual, Falla d’amor
Gimeno Puchades, Miquel, Escolta
Victorio, El valenciá fallero
Salvador i Gimeno, Carles, Foc
Soler, Vicent, A Pepeta
Meri, Arturo, Cuadret pintat al oli... del cresol
Pe-pa-es
Eve, Pepico, A una Comisió fallera
Pons, Joan, Galantería de porche
Eve, Pepico, ¡Ala ahí, y qué ganes!