portadaNueva Cultura. Revista de crítica cultural (1935-1937), por Manuel Aznar Soler. Revista Debats, 11. Marzo 1985.

Nueva Cultura, revista marxista fundada per iniciativa d'un grup d'intel-lectuals comunistes valencians encapcalat per Josep Renau, va aparéixer amb una periodicitat mensual a partir del gener de 1935. El rigor intel-lectual deis seus redactors i col-laboradors, la seua intel.ligent actitud de defugir qualsevol mena de dogmatisme i sectarisme, una auténtica independencia política i l'orientació de la seua crítica cultural la convertiren, al meu parer, en la revista d'un plantejament teóric mes coherent d'entre les publicades arreu de l'Estat espanyol durant els anys de la Segona República. La revista conegué dues etapes ben diferenciades: la primera compren tretze números entre gener de 1935 i juliol de 1936 i es caracteritza peí seu antifeixisme militant i peí seu intent d'organitzar el front popular de la cultura espanyola; la segona, vuit números, entre març i setembre de 1937, en qué tractá de desenvolupar, com a órgan oficial de l'Alianca d'intel-lectuals Antifeixistes de Valencia, el front revolucionari de la cultura espanyola. pdf


<< Volver